Eldreombudets årsmelding

imgp0500

Eldreombudets årsmelding for 2008 er nå lagt ut på eldreombudets egne hjemmesider.

Oslo kommunes eldreombud ble i 2007 underlagt Helse- og sosialombudet, som jobber for at brukere av byens helse- og sosialtjenester skal få de tilbudene og ytelsene de har krav på, samt påse at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne. Ombudet er også pasientombud med tilsvarende arbeidsoppgaver i forhold til spesialisthelsetjenesten.

Årsmeldingen inneholder både statistikk over hva slags henvendelser de har fått, gjesteskribenter og en gjennomgang av de viktigste saksområdene som ombudet jobber med.

Gjesteskribent Ebba Hafslund skriver om opplevelsen av å være satt ut på anbud, da kommunen i tråd med New Public Management-tankegangen utlyste en anbudskonkurranse om trygghetsalarmdriften i Bærum kommune. En tjeneste som brannvesenet i følge Hafslund utførte prikkufritt, men som de tapte i anbudsrunden til fordel for firmaet Hjelp24.
Hun avslutter sitt innlegg med en oppfordring til alle om respekt. ”Det må være et minstekrav at helsevesenet møter oss med respekt, slik at vi får beholde vår verdighet selv om vi blir både rotete og rørete”
I forhold til boligsituasjonen for mange eldre påpeker ombudet de problemene mange opplever i forhold til trygdeboliger og det at det for leietager av kommunale leiligheter kan oppleves som vanskelig å forholde seg til eieren, Boligbygg. Bydelen hadde i en sak opplyst at de eldre måtte ta kontakt med Boligbygg som er utleier, mens Boligbygg på sin side hadde svart at problemene måtte taes opp med bydelen som er ansvarlig for de andre beboerne som skaper den vanskelige situasjonen”
Hjelpemidler er av og til essensielle for at den hjemmeboende fortsatt skal kunne få bli i eget hjem. Ombudet deler bydelenes bekymring når det gjelder Oslo kommunes prioriteringer rundt å skaffe hjelpemidler til hjemmet. I noen saker som ombudet referere til var ventetiden for å få hjelpemidler av middels prioritet fra tre til syv måneder. Noe ombudet ikke mener er god eldreomsorg.

Henvendelser til eldeombudet viser også at terskelen for fast sykehjemsplass i Oslo fortsatt er meget høy, dessverre er antall kortidsplasser det samme. Eldeombudets oppfatning er imidlertidig at bydelen i størst mulig grad strekker seg langt for å gi den hjelpen de eldre som ønsker å bo hjemme trenger.

Ombudet kommer også med noen tips i forhold til saksgangen og ved henvendelser til bydelene.
Den som klager på helsetjenester kan selv velge om en vil klage etter kommunehelsetjenestens system (først til lokal klagenemnd) eller direkte til Helsetilsynet i fylket etter pasientrettighetslovens bestemmelser. Eldeombudets erfaringer er at behandlingen i forkant av avgjørelser i lokal klagenemnd gjerne tar så lang tid at vi råder klientene til å påklage avslaget til helsetilsynet i fylket.
Generelt lønner det seg å sende inn skriftlig søknad når et behov om sykehjemsplass oppstår. En skriftlig søknad skal alltid få et skriftlig svar. I tillegg til å sikre at saksbehandlingsreglene følges og blant annet få et begrunnet vedtak og opplysninger om klagegang, bidrar dette til å synliggjøre det faktiske behovet for sykehjemsplasser.
Lurer en på noe så spør og be om råd, det offentlige har informasjonsplikt.

Til slutt i årsmeldingen listes det opp en statistikk i forhold til antall henvendelser og grunner til at folk henvender seg til eldeombudet med i 2008. Av 158 innkommende saker i helsebasen, var 142 relatert til kommunehelsetjenesten. Det eldeombudet gjør i de fleste sakene er å gi råd og veiledning og bare 5 av de overnevnte saker ble oversendt til fylkesmann eller fylkeslege.

Pasientombudet kan også være en instans en kan henvende seg til om en ønsker å klage på behandling en har blitt utsatt for i helsevesenet. Pasientombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.
Hvis du har hatt opplevelser i helsevesenet som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med pasientombudet i fylket der du bor. Pasientombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient eller pårørende. Pasientombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Pasientombud:
Staten skal sørge for at det er et pasientombud i hvert fylke. Sosial- og helsedirektoratet administrerer ordningen. Ombudene utfører virksomheten sin selvstendig og uavhengig. Reglene om pasientombud står i kapittel 8 i pasient-rettighetsloven.