For få menn i helsevesenet

Foto: TheHilaryClark

I helsevesenet er det dessverre alt for få menn. En rapport fra 2012 viste at det er ca 10% menn i helsevesenet. De fleste mennene i helsevesenet jobber på sykehus. Det kan muligens ha noe med at tempoet og statusen er høyere der. Kommunehelsetjenesten har dessverre aldri hatt høy status blant menn. Av de som søkte på sykepleierutdanningen i 2017 var det 2421 menn av 15738 søkere, noe som vil si at bare 15% av førstevalgssøkerene var menn.

En slik skjevhet i kjønnsbalansen gjør det ekstra krevende å holde på, samt rekruttere flere menn. I en undersøkelse fra 2012 sa mennene som ble intervjuet at det var givende å jobbe med mennesker, men at de opplevde det utfordrende å jobbe på en kvinnedominert arbeidsplass.

Utdanningsstatistikk viser at gutter og jenter fortsetter å velge kjønnstradisjonelt.
Til tross for at normsett og kjønnsroller på de fleste andre samfunnsområder har endret seg, ser yrkesvalgmønstrene ut til å reprodusere seg. Dette er en sektor som sliter med imageproblem. Både i lærebøker og yrkesveiledning gis det en feminin fremstilling av pleie- og omsorgsyrkene, blant annet gjennom bildebruk.

Jeg er selv sykepleier som jobber på sykehjem, og savner flere mannlige kollegaer. Min erfaring fra flere arbeidsplasser er at menn og kvinner har ofte ulike tilnærminger og fortolkning av situasjoner. En arbeidsplass med jevn fordeling av både kjønnene og alder er med på å hindre utvikling av stereotype kulturer.

Jeg tror at for å tiltrekke seg flere menn og holde på dem, bør det tilbys tilrettelegging for videreutdanning. I tillegg bør sykepleieren gis større faglig ansvar og færre rutineoppgaver.

linker:
Nødvendig med menn i helse og omsorg: forskning.no 
Sykepleie er pop blant ungdommen: Sykepleien.no