Gerotranscendens

Photo by: Spyros Papaspyropoulos

Hva er den gode alderdommen?

Det finnes flere teorier om aldring. De mest kjente teoriene som beskriver den psykososiale aldringsprosessen er:

  • Tilbaketrekningsteorien
  • Bytteteorien
  • Aktivitetsteorien
  • Kontinuitetsteorien
  • Gerotranscendens

Tilbaketrekningsteorien hevder at det å trekke seg tilbake fra tidligere sosiale roller er en normal prosess.  Tilbaketrekningen er genetisk betinget og er en forberedelse til døden.

Aktivitetsteorien derimot sier at tilbaketrekning ikke er normalt, men et resultat av rolletap og at den gode alderdommen er en aktiv alderdom.

Kontinuitetsteorien, som er en brobygger mellom tilbaketrekningsteorien og aktivitetsteorien, vektlegger betydningen av å bevare sammenheng og kontinuitet i aktiviteter og roller.

Bytteteorien ser på det sosiale samspillet, som bytting av tjenester, og at etterhvert som en blir eldre vil en ha stadig mindre å bytte med og således ha mindre sosial kapital.

Gerotranscendens er en psykososial aldringsteori, utviklet av den svenske sosiologen Lars Tornstam. Den beskriver et perspektivskifte fra et materialistisk og rasjonelt perspektiv til et kosmisk og reflekterende perspektiv som innebærer en akseptasjon og tilfredshet med det å bli gammel.

Det som er interessant med teorien om gerotranscendens er at den nettopp tilbyr et positivt syn på det å eldes.  Dette åpner opp for mulig forklaringer på hvorfor mange eldre ikke ønsker å bli påtvunget underholdning, sosialt samvær og trening. Men ønsker heller mulighet til refleksjon for å bearbeide opplevelser og erfaringer gjort gjennom livet.

For videre lesning og innsikt i kan boken Aldring og Samfunn, til Svein Olav Daatland og Per Erik Solem anbefales. Det er en bok som beskriver de forskjellige aldringsteoriene i et samfunnsperspektiv på en lettlest og oversiktlig måte for både lekfolk, studenter og folk i helsevesenet er boken. Boken kan bestilles her via adlibris.

 

[box type=»info»]Andre relevante linker:
Gerotranscendence på Wikipedia
Masteroppgave som vurderer praktiske tiltak for å fremme gerotranscendence
Artikkel på engelsk som analyserer og vurderer teorien gerotranscendence[/box]