Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Foto: Eldresenteret.no
Foto: Eldresenteret.no

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på bred høring et forslag om å etablere et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Det foreslås at registeret legges til Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling i Bergen. 

– Pasienter med hjerte- og karsykdommer har rett på samme kvalitetssikring av behandlingen og muligheter for forskning på sin sykdom som det kreftpasienter har. Jeg mener derfor det er på høy tid at hjerte- og slagpasienter får den samme oppfølgingen og behandlingen som kreftpasienter, gjennom et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Hjerte- og karsykdommer er den største gruppen folkesykdommer her i landet. Hjerteinfarkt er den vanligste dødsårsaken i Norge, mens hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemming.

Formålet med hjerte- og karregisteret er å bidra til god kvalitet i behandlingen, forskning på årsaker og overvåkning av hjerte- og karlidelser i befolkningen. Registeret vil legge til rette for bedre forebyggende helsearbeid. Registeret skal også brukes til styring av helsetjenesten slik at det kan gjøres gode, kunnskapsbaserte prioriteringer i helsepolitikken.

Gjennom Dødsårsaksregisteret vet vi at dødeligheten av hjerteinfarkt er halvert i løpet av de siste tjuefem årene, mens dødeligheten av hjerneslag har gått gradvis ned de siste femti årene. Vi vet derimot lite om sykeligheten av hjerte- og karsykdommer. Vi vet heller ikke om nedgangen skyldes at færre rammes (forebyggingseffekt), eller om vi står overfor en nedgang i dødelighet av de som rammes (behandlingseffekt). Til sammenligning har vi i dag god oversikt over krefttilfeller og behandling og utfall av kreftsykdom fordi vi har et personidentifiserbart Kreftregister.