NAV: Gode muligheter til å kombinere alderspensjon og arbeid

Stortinget har nå vedtatt at også 68-åringer skal kunne ta ut full alderspensjon fra folketrygden, uten at pensjonen blir redusert om de i tillegg har arbeidsinntekt.

Både 67 og 68-åringer kan fra og med 2009 ha ubegrenset med arbeidsinntekt uten at dette får betydning for alderspensjonen fra folketrygden. 67-åringene fikk denne muligheten til å kombinere full alderspensjon med arbeidsinntekt allerede fra 2008.

Fra måneden etter at du har fylt 69 år vil pensjonen bli redusert mot arbeidsinntekt hvis inntekten din er høyere enn 2 ganger grunnbeløpet (G). Pensjonen reduseres med 40 prosent av overskytende inntekt per måned. (NAV forholder seg til månedsinntekt, dvs 2 ganger grunnbeløpet delt på 12 per måned.)

Fra måneden etter at du har fylt 70 år vil pensjonen bli utbetalt uten reduksjon på grunn av inntekt.

Forsørgingstillegg

Mottar du forsørgingstillegg for ektefelle eller barn som et tillegg til alderspensjonen er dette tillegget behovsprøvd mot all inntekt, og for alle aldersgrupper. 

Tjenestepensjon

Hvis du mottar tjenestepensjon må du selv undersøke med pensjonsordningen hvordan reglene for å kombinere arbeid og pensjon er.

Rett til sykepenger ved siden av alderspensjon

Fra og med 2009 blir det også mulig å motta sykepenger i kombinasjon med full alderspensjon i en begrenset periode. Til arbeidstakere som blir syke og som også mottar full alderspensjon kan det ytes sykepenger i opptil 60 sykepengedager. Det forutsettes at arbeidstakeren har et inntektsgrunnlag for sykepenger som overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.nav_pos_logo_cmyk_stor