Oslo: Krisepenger også til eldre

– Oslo kommune er den første kommunen i landet som legger fram en sak om hvordan de ekstraordinære midlene til trygging av sysselsettingen skal fordeles. Dette er midler som skal brukes på prosjekter som kan ferdigstilles i 2009. Derfor er vi opptatt av å starte fortest mulig der det trengs mest mulig, sier byrådsleder Erling Lae.  

Samferdsel: Byrådet foreslår å styrke vedlikeholdet av T-bane, trikk og tilhørende eiendommer med totalt 70 millioner utover det som er forutsatt i vedtatt budsjett. 
I tillegg kommer en økt satsning på 46 mill. til asfaltering.

Sykehjem: Det foreslås at det avsettes 62,5 millioner til tiltak i sykehjemmene, hvorav 16,5 millioner som skal benyttes til oppgradering av teknisk infrastruktur. 20 millioner benyttes til å etablere og vedlikeholde 90 avdelings- og postkjøkken ved sykehjemmene. Det bevilges 20 millioner til totalrehabilitering av produksjonskjøkken ved Kantarellen og Silurveien sykehjem. 6 millioner går til brannreduserende tiltak på Stovner og Økern sykehjem.

Barn og unge: Byrådet foreslår at det budsjetteres 50 millioner til styrket vedlikehold, klimatiltak og brannsikringstiltak til ulike barnehageprosjekter. 
Det foreslås benyttet 62,5 millioner til rehabilitering/vedlikehold av toaletter på 35 skoler over hele Oslo. Det avsettes 1 mill. kr. til ungdomsklubben Riverside.

Kultur: Vedlikeholdsetterslepet på kulturbyggene er betydelig. Til dette formålet avsettes 26 millioner fordelt på Deichmanske hovedbibliotek, Frogner hovedgård, Kirkeristen og Skøyen hovedgård.

Idrett: Byrådet foreslår at det avsettes 31 millioner til oppgradering av innendørs løpebane på Bislett stadion. I tillegg avsettes det 30 mill til rehabilitering av bl.a. Romsås bad, og til vedlikehold av idretts- og nærmiljøanlegg.

Uteområder; I tiltakspakken settes det av 22 mill. kr til oppgradering og vedlikehold av parker og badeplasser; slik som Frognerparken, Torshovparken, Stensparken, Huk og Ingierstrand bad.

Frie inntekter og skattesvikt
Byrådet legger opp til å bruke de 121 mill i frie inntekter til å dekke forventet inntektssvikt, som følge av økt arbeidsledighet. Oslo får 122 mill. i kompensasjon for tapte skatteinntekter.

– Regjeringen velger å fordele skattekompensasjonen ved at de bruker kostnadsnøkkel og ikke skattøre som fordelingsnøkkel. Det gjør at Oslo kommune taper 40 mill. kr. Det er uheldig fordi skatteutjevningen mellom kommunene allerede er for stor, sier finansbyråd Stian Berger Røsland.