Primærhelseteam – Pilotprosjekt for fremtidens primærhelsetjeneste

 

Helsedirektoratet lanserer nå ett pilotprosjekt som skal gå over 3 år

Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til dagens ordning gir et bedre tilbud til pasientene/innbyggerne.

Primærhelseteam er definert som en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell, som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser. I piloten avgrenses primærhelseteam til fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, og teamet ledes av lege. Målet med teamorganisering er å bedre tilgjengeligheten til tjenesten, skape større bredde i tilbudet, bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov og å skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester.

Forsøksordningen med primærhelseteam vil tre i kraft 01.04.18 og vare i 3 år.

Det skal velges ut totalt 6 kommuner med deltagelse av totalt 80 fastleger.

Kommunene som velges ut fordeles etter innbygger tall.

2 små kommuner (under 5000 inb.)

2 mellomstore kommuner (mellom 5000-20.000 inb.)

2 store kommuner (over 20.000 inb.)

Kommunene skal lede prosjektet lokalt.

Fristen for å søke deltagelse i prosjektet for kommunene er: 15.10.17 se søknadskjema her

Noen av oppgaven til primærhelseteamet skal være: Systematiske helsekontroller (årskontroll). Oppfølging av pasienter innen 3 dager etter utskrivning fra sykehus. Vurdering og behandling av sykdomstilstander på primærhelsenivå som krever øyeblikkelig medisinsk hjelp. Jobbe proaktivt med å identifisere personer med risiko for stort helse- og omsorgsbehov.

Oppfølging av kronikere via velfersdteknologi. Tilby hjemmebesøk til de som står på fastlegens venteliste og som ikke kan komme til legen grunnet sin helsetilstand. Organisere lærings- og mestrings aktiviteter som gruppetilbud. Tilby tjenester til innbyggere på fastlegelistene som har behov, men som er svake etterspørrere, særlig gruppen av pasienter med alvorlig psykiske helseutfordringer, rusavhengighet, eldre over 85 og personer med utviklingshemning.

Eldresenteret ser på dette som et velkomment initiativ fra Helsedepartementet som nå bidrar ved å til å opprette prosjektstillinger som særlig er aktuelle for sykepleiere med spesialkompetanse som (AGS/AKS). Disse får nå en unik mulighet til å kunne jobbe aktivt og selvstendig i primærhelsetjenesten for å sikre befolkningen gode helsetjenester.