Vi jobber lengre i staten

En ny undersøkelse fra Nova viser at ansatte i staten venter lengre med å pensjonere seg i dag enn tidligere. Samtidig viser studien at det i perioden 2001 til 2008 har blitt vanligere å kombinere pensjon med arbeid.

I en ny rapport fra forskningsinstituttet NOVA: «Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten», viser NOVA-forsker Morten Blekesaune at avgangsalderen blant statsansatte har økt relativt jevnt i perioden fra 2001 til 2008. Endringene er spesielt store ved 62-64 års alder, der langt flere hadde pensjonert seg i 2002 enn i 2007. Avgangsalderen har økt mer blant kvinner enn blant menn. I de første av disse årene var avgangsalderen litt høyere hos menn enn kvinner. Data fra det siste hele året som er med i undersøkelsen viser at avgangsalderen var litt høyere blant kvinner enn blant menn. 

I rapporten analyseres både gjennomsnittlig avgangsalder og sannsynligheten for at folk går av med pensjon ved hjelp av diskrettids forløpsmodeller (logistisk regresjon). Begge metodene viser at statsansatte pensjonerte seg senere gjennom observasjonsperioden.


– Sammensetningen av yrkene har endret seg, men dette kan likevel kun forklare en mindre del av den høyere pensjonsalderen. Utdanningsnivået har også økt, men det ser ut til at økt utdanning kun har bidratt til senere pensjonering fordi utdanning gir tilgang til mer attraktive stillinger, sier Morten Blekesaune.

Om Rapporten
Rapporten beskriver pensjoneringsatferden blant statsansatte mellom 50 og 70 års alder i perioden 2001 til 2008 med data fra Statens tjenestemannsregister og Statens Pensjonskasse. Analysene gjør bruk av overlevelseskurver, gjennomsnittlig avgangsalder blant de som gikk av med pensjon, og diskrettids forløpsmodeller som også tar hensyn til antallet ansatte i hvert alderstrinn. Disse metodene gir stort sett sammenfallende resultater. 

Last ned rapporten her.